Servituut (erfdienstbaarheid)

Ons congres- en conferentiecentrum aan de Oostmaaslaan 950 in Rotterdam heeft een servituut.

Ons congres- en conferentiecentrum aan de Oostmaaslaan 950 in Rotterdam heeft een servituut.

Ons congres- en conferentiecentrum aan de Oostmaaslaan 950 heeft een servituut. Dit houdt in dat de gebruikers van het pand – welke vaak het gebouw ook in besloten kring gebruik van maken – het ook beschikbaar stellen voor het Rotterdamse publiek.

Doelstelling

Het doel van De Kubiek (vroeger Stichting Rotterdamsch Logegebouw – SRL) is het in stand houden van een gebouw dat is ontworpen door architect Gerrit Rietveld. Op dit gebouw rust een servituut waarin is bepaald dat dit gebouw ten dienste staat, niet allen voor vrijmetselaren maar ook voor bijeenkomsten van alle inwoners van Rotterdam. Dit laatste wordt gerealiseerd door huurder Podium O950. Door deze stichting als congres- en cultuurcentrum worden gevarieerde programma’s aangeboden van culturele, educatieve en levensbeschouwelijke aard.

De doelstellingen zijn:

  • Het in stand houden en verbeteren van het pand ten gunste van vrijmetselaren en andere gebruikers
  • Facilitering stichting Podium O950 ten gunste van de inwoners van Rotterdam
  • Het zorgen voor een aantrekkelijk, veilig en zuinig gebouw en daarbij een optimaal gebruik ervan.

Wat is een servituut (erfdienstbaarheid)?

Een erfdienstbaarheid of servituut is een zakelijk recht, en wel een last, waarmede een onroerende zaak – het dienend of lijdend erf – ten behoeve van een andere onroerende zaak – het heersend erf – is bezwaard.

Een erfdienstbaarheid kan ontstaan door vestiging of door verjaring of kan door de wet worden opgelegd. De last die een erfdienstbaarheid op het dienende erf legt bestaat in een verplichting om op, boven of onder een der beide erven iets te dulden of niet te doen. In de akte van vestiging van een erfdienstbaarheid kan aan de eigenaar van het heersende erf de verplichting worden opgelegd aan de eigenaar van het dienende erf op al dan niet regelmatig terugkerende tijdstippen een geldsom – de retributie – te betalen.

Verjaring houdt in dat iets al lang is geduld, en dat dit dulden daardoor vervolgens een verplichting wordt. Een erfdienstbaarheid wordt in Nederland in het kadaster ingeschreven. Bij verkoop blijft een erfdienstbaarheid bestaan. Dit wordt aan de nieuwe eigenaar medegedeeld.

De doelgroep

De doelgroep is onder andere de vrijmetselaren in Rotterdam en omstreken. De vrijmetselarij is een levensbeschouwelijke stroming die in de hele wereld voorkomt en die de persoonlijke ontwikkeling van haar leden bevordert en broederschap tussen hen stimuleert. Een belangrijk onderdeel is dat de vrijmetselaar geacht wordt zijn steentje bij te dragen in de ondersteuning van de medemens, dus ook buiten de loge.
In dit specifieke geval wordt stichting Podium O950 ondersteund met huisvesting en bijbehorende faciliteiten om haar doelstellingen naar de Rotterdammer te kunnen realiseren.

Winstoogmerk

Er is geen enkel winstoogmerk aanwezig. De stichting kent geen personeel en wordt bemand door bestuursleden op vrijwillige basis. Er bestaan geen onkostenvergoedingen of vakantie uitkeringen.

We nodigen het Rotterdamse publiek om de agenda zoals de ‘Dag van de Architectuur’ of ‘Monumentendag’ goed in de gaten te houden om een kijkje in ons pand te nemen. Tevens vind u op regelmatige wijze danscursussen, specifieke bioscoopfilms – vaak met een thema – of lezingen over een filosoof of over bijvoorbeeld de vrijmetselarij.

Mocht u zelf iets willen organiseren wat een meerwaarde heeft voor de Rotterdamse bevolking met een culturele of filosofische insteek dan bent u van harte welkom.